Posudky pri zatepľovaní budov


Zatepľovanie a rekonštrukcie budov (prevažne panelových domov) predstavuje v súčastnosti rutinnú činnosť v rámci úspory energií. Štrbiny a dutiny v nezateplených objektoch však často využívajú niektoré chránené živočíchy (hlavne vtáky a netopiere) na hniezdenie a úkryt. Zateplenie bez odbornej kontroly a dozoru tak môže viesť k zničeniu týchto stanovíšť a usmrteniu jedincov, v krajnom prípade aj celých kolónií chránených živočíchov. Samotná kontrola a prijaté kompenzačné opatrenia (inštalácia búdok, úprava vletových otvorov a pod.) pritom predstavujú pomerne jednoduché a účinné riešenie ako tieto rizika eliminovať a zachovať vhodné podmienky pre výskyt a rozmnožovanie týchto druhov aj po zateplení objektov.

V prípade záujmu Vám vypracujeme odborný posudok o výskyte chránených živočíchov pri zatepľovaní budov. Naši pracovníci sú skúsení odborníci v danej oblasti s potrebnými znalosťami a povoleniami (práce vo výškach a i.). Vypracovaniu posudku predchádza odborná obhliadka stavby zameraná na prítomnosť chránených druhov živočíchov. V prípade, že na dotknutej stavbe budú také druhy zaznamenané, vieme podľa potreby zabezpečiť:

  • odborný dozor a konzultácie pri realizácii stavby
  • vysťahovanie netopierov a vtákov z dotknutých priestorov
  • ochranu a zachovanie hniezdisk a úkrytov
  • kompenzačné opatrenia (inštalácia búdok)
  • vypracovanie záverečnej správy s fotodokumentáciou

Ak máte záujem o monitoring netopierov viac informácii nájdete na našej podstránke.

Copyright © ARAR s. r. o.