Monitoring vtákov


Pre potreby manažmentu biotopov, druhov európskeho významu, vplyvov na územie európskeho významu, investičnej výstavby vypracujeme podrobný ornitologický prieskum, v ktorom stanovíme druhové zloženie, početnosť, ohrozenia či manažmentové opatrenia sledovaných druhov. Monitoring prebieha tzv. bodovou metódou pomocou ďalekohľadu a analýzy spevu vtákov, pričom lokalita je navštevovaná opakovane, v hniezdnom aj migračnom období (podľa potreby). Dodatočne môže byť metodika doplnená o odchyt vtákov do ornitologickej siete. Pri mapovaní druhov európskeho významu postupujeme podľa metodiky vypracovanej ŠOP SR, stanovenej pre konkrétny monitorovaný druh. Pri hodnotení vplyvov na územie európskeho významu postupujeme podľa metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike a publikácie Zásady ochrany európsky významných druhov vtákov a ich biotopov. Výstupom je podrobná sprievodná správa s fotodokumentáciou. 

Copyright © ARAR s. r. o.