Ornitologické posudky


Výrub drevín je niekedy nevyhnutný aj počas vegetačného obdobia. V takom prípade je potrebné mať na zreteli, že dotknuté dreviny môžu byť využívané chránenými živočíchmi na hniezdenie alebo úkryt. Týka sa to prevažne vtákov a netopierov, ktorých druhová ochrana musí byť pri výrube rešpektovaná. Neodborný výrub môže viesť k zničeniu hniezdisk vtákov a miest rozmnožovania či odpočinku iných chránených živočíchov (napr. úkrytov netopierov). V krajnom prípade môže dôjsť aj k usmrteniu jedincov, prípadne celých kolónií. Uvedené činnosti sú zakázané a hrozia za ne pokuty až do výšky približne 33 000 eur. Samotná kontrola pred výrubom je pritom relatívne nenáročná a minimalizuje riziko porušenia zákazov druhovej ochrany chránených živočíchov. Prijaté zmierňujúce opatrenia ako napr. inštalácia búdok, alebo hniezdnych podložiek, často predstavujú pomerne jednoduché a lacné riešenie ako vytvoriť vhodné náhradné podmienky pre výskyt a rozmnožovanie týchto druhov aj po samotnom výrube.

V prípade záujmu pre Vás vypracujeme odborný ornitologický posudok. Naši pracovníci sú skúsení odborníci s potrebnými znalosťami a povoleniami (práce vo výškach a i.). Vypracovaniu posudku predchádza miestna ohliadka predmetných drevín, pričom sú skontrolované všetky potenciálne miesta na hniezdenie a úkryt chránených živočíchov. Ohliadka na mieste sa vykonáva minimálne dvakrát, a ak si to situácia vyžaduje, tak sa zopakuje aj viackrát. Náš pracovník na lokalite zotrvá niekoľko hodín, počas ktorých pozoruje a zapisuje zistené druhy a ich správanie. V prípade, že na predmetných drevinách bude zaznamenané hniezdo, úkryt alebo miesto s inou funkciou (nocovisko, zhromaždisko a i.) pre chráneného živočícha, vieme podľa potreby zabezpečiť:

  • odborný dohľad a konzultácie o ďalšom postupe pri výrube,
  • zmierňujúce opatrenia (výroba a inštalácia búdok alebo hniezdnych podložiek).

Výstupom našej práce je záverečná správa pozostávajúca z výsledkov terénneho prieskumu, fotodokumentácie a odporúčaní pre ďalší postup.

.

Copyright © ARAR s. r. o.