Monitoring obojživelníkov a plazov 


Prieskum je vypracovaný štandardnými postupmi podľa aktuálnej legislatívy a vychádza z podrobného terénneho prieskumu, na základe ktorého stanovíme druhové zloženie, početnosť, ohrozenia či manažmentové opatrenia pre jednotlivé druhy alebo spoločenstvá. Pri mapovaní druhov európskeho významu postupujeme podľa metodiky vypracovanej ŠOP SR, stanovenej pre konkrétny monitorovaný druh. Pri monitoringu využívane ako aktívne, tak aj pasívne metódy odberu vzoriek - rôzne typy pascí tzv. vrše, plávajúce klietky a pod. Pri hodnotení vplyvov na územie európskeho významu postupujeme podľa metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike. Výstupom je podrobná sprievodná správa s fotodokumentáciou.


Okrem samotného terénneho výskumu ponúkame aj poradenstvo pri výstavbe stanovíš pre plazy a obojživelníky (jazierka, kladiská vajec, zimoviská a pod.) a odchyt exotických plazov, ktoré ušli pri chovaní v zajatí.  

 

Copyright © ARAR s. r. o.