Monitoring motýľov


Pre potreby manažmentu biotopov, druhov európskeho významu, vplyvov na územie európskeho významu či investičnej výstavby vypracujeme podrobný lepidopterologický prieskum, v ktorom stanovíme druhové zloženie, početnosť, ohrozenia či manažmentové opatrenia sledovaných druhov. Pri monitorovaní ľahko identifikovateľných denných druhov prebieha monitoring bez nutnosti odchytu jedincov. Odchytávajú sa len ťažko identifikovateľné a nočné druhy. Motýle sú odchytávané jemnou entomologickou sieťkou a pri nočných druhoch aj pomocou rôznych typov svetelných lapačov. Pri mapovaní druhov európskeho významu postupujeme podľa metodiky vypracovanej ŠOP SR, stanovenej pre konkrétny monitorovaný druh. Pri hodnotení vplyvov na územie európskeho významu postupujeme podľa metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike. Výstupom je podrobná sprievodná správa s fotodokumentáciou. 

 

Copyright © ARAR s. r. o.