Monitoring vybraných skupín cicavcov


Pre potreby investičnej výstavby, projektovej dokumentácie, zámer EIA (výstavba diaľnic, biokoridorov, veterných elektrární a i.) a pre hodnotenie vplyvov na druh alebo územie európskeho významu a pod. vypracujeme:


  • monitoring šeliem, zameraný hlavne na druhy medveď hnedý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus) a rys ostrovid (Lynx lynx)
  • monitoring ostatných veľkých druhov, zameraný na bobra vodného (Castor fiber), vydru riečnu (Lutra lutra) a rôzne druhy poľovnej zveri
  • monitoring malých zemných cicavcov, zameraný na hlodavcov a hmyzožravcov (napr. pri výstavbe veterných elektrární)

Monitoring je vypracovaný štandardnými postupmi podľa aktuálnej legislatívy a vychádza z podrobného terénneho prieskumu. V prípade monitoringu šeliemmonitoringu ostatných veľkých druhov je terénny výskum, zameraný hlavne na pozorovanie a stopovanie zvierat, kde na základe nájdených stôp a pobytových znakov určíme druh, pohlavie a vek sledovaných druhov a odhadneme veľkosť populácie. Pri stopovaní využívame aj pasívne metódy napr. pomocou fotopasce. V prípade monitoringu malých zemných cicavcov sú nastražené živolovné pasce a po odchytení a zdokumentovaní sú zvieratá vypustené späť na mieste odchytu. Ponúkame aj monitoring netopierov, viac infotmácií nájdete v časti NETOPIERE. Pri mapovaní druhov európskeho významu postupujeme podľa metodiky vypracovanej ŠOP SR, stanovenej pre konkrétny monitorovaný druh. Pri hodnotení vplyvov na územie európskeho významu postupujeme podľa metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike. Výstupom je podrobná sprievodná správa s fotodokumentáciou, s údajmi o druhovom zložení, početnosti, ohrozeniach, príp. manažmentových opatreniach pre jednotlivé druhy.

 

Monitoring šeliem

Monitoring ostatných veľkých druhov

Monitoring malých zemných cicavcov

Copyright © ARAR s. r. o.