Monitoring makkýšov


Pre potreby manažmentu biotopov, druhov európskeho významu, vplyvov na územie európskeho významu či investičnej výstavby vypracujeme podrobný malakologický prieskum, v ktorom stanovíme druhové zloženie, početnosť, ohrozenia či manažmentové opatrenia sledovaných druhov. Odber vzoriek prebieha individuálnym zberom, presevom opadanky alebo hydrobiologickou sieťkou. Vzorky sú ďalej vytriedené a jedince identifikované do úrovne druhu. Pri mapovaní druhov európskeho významu postupujeme podľa metodiky vypracovanej ŠOP SR, stanovenej pre konkrétny monitorovaný druh. Pri hodnotení vplyvov na územie európskeho významu postupujeme podľa metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike. Výstupom je podrobná sprievodná správa s fotodokumentáciou. 

 

Copyright © ARAR s. r. o.