Ichtyologický prieskum


Vykonávame ichyologické prieskumy tečúcich a stojatých vôd, ichtyologické štúdie pre malé vodné elektrárne, odbery vzoriek pre vedecké účely (na analýzu ťažkých kovov a organických látok a i.), zabezpečujeme odlovy rýb po povodniach ako aj poradenstvo v oblasti ichtyológie.

Pre viac informácií navštívte tiež 

Prieskum je vypracovaný štandardnými postupmi podľa aktuálnej legislatívy a vychádza z podrobného terénneho prieskumu, na základe ktorého stanovíme druhové zloženie, početnosť, ohrozenia či manažmentové opatrenia pre jednotilvé druhy alebo spoločenstvá rýb. Výstupom je podrobná sprievodná správa s fotodokumentáciou a tabuľkami.

 

Copyright © ARAR s. r. o.