Dendrologické posudky


Pre potreby investičnej výstavby (projektovej dokumentácie, zámer EIA atď.) vypracujeme podrobný dendrologický prieskum, v ktorom stanovíme druhové zloženie, početnosť, sadovnícku hodnotu, zdravotný stav, poškodenie a spoločenskú hodnotu drevín ako aj návrh drevín na výrub.

Dendrologický prieskum je vypracovaný štandardnými postupmi podľa aktuálnej legislatívy, vychádza z podrobného terénneho prieskumu a odborného zhodnotenia drevín. Výstupom je podrobná sprievodná správa, tabuľky s vyhodnotením inventarizácie, výkresy a fotodokumentácia.

Copyright © ARAR s. r. o.