Monitoring chrobákov


Pre potreby manažmentu biotopov, druhov európskeho významu, vplyvov na územie európskeho významu či investičnej výstavby vypracujeme podrobný coleopterologický prieskum, v ktorom stanovíme druhové zloženie, početnosť, ohrozenia či manažmentové opatrenia sledovaných druhov. Odber vzoriek prebieha individuálnym zberom, pomocou entomologickej sieťky, presevom opadanky alebo použitím rôznych druhov lapačov a pascí (fotoeklektory, Malaiseho pasca, zemné pasce, odchyt pomocou svetelnéh ozdroja a i.). Pri mapovaní druhov európskeho významu postupujeme podľa metodiky vypracovanej ŠOP SR, stanovenej pre konkrétny monitorovaný druh. Pri hodnotení vplyvov na územie európskeho významu sa pridržiavame metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike. Výstupom je podrobná sprievodná správa s fotodokumentáciou. 

Copyright © ARAR s. r. o.